Počuli ste už niekedy o blower door teste? Ak staviate nízkoenergetický dom a zatepľujete, tak zbystrite pozornosť. Váš dom by mal prejsť testom vzduchovej tesnosti.

obr.1 - zdroj Google

Čo je blower door test?

K jedným z certifikátov moderných budov patrí blower door test, ktorý otestuje vzduchotesnosť stavby. Test je postavený na metóde diferenčného tlaku, pričom sa meria intenzitu výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Táto metóda je podrobne popísaná v norme STN EN 13829: 2001.

Kritéria, ktoré musí budova dosiahnuť sa líšia v prípade rekonštrukcií, novostavieb s núteným vetraním a rekuperáciou. Stavby vo vyššom energetickom štandarde musia preukázať nižšie hodnoty n50.

Prečo merať vzduchotesnosť budovy

Ak je budova vzduchotesná znamená to, že v nej nedochádza k nežiaducej výmene vzduchu. O nežiaducej výmene sa hovorí preto, lebo negatívne vplýva na energetickú bilanciu stavby a spôsobuje tepelné straty. Netesnosti stavby majú za následok taktiež prehrievanie stavby v letných mesiacoch, zhoršenie akustických pomerov stavby a zároveň vytvárajú cestu pre vyzrážanie vzdušnej vlhkosti. V prípade budov so vzduchotechnickými zariadeniami dochádza k ich znefunkčeniu práve výskytom netesností.

obr.2 - zdroj Google

Striekaná izolácia zabráni netesnostiam

Správnym výberom materiálov a realizačnej firmy je možné vyhnúť sa netesnostiam stavby. Tie vznikajú najmä v miestach prestupov rozvodov zdravotechnických zariadení a elektrických inštalácií, pri nesprávnom osadení okien a dverí, či v miestach výlezov do podkrovia.

Striekaná izolácia si s tým vie poradiť a to vďaka svojej expanznej schopnosti, pričom napučiava v pomere 1:100 a vytvára celistvú vrstvu. Striekané izolácie dokonale obalia všetky styky, škáry ako aj prvky zdravotechnických zariadení. Tým zabezpečia vzduchotesnosť budovy a pomôžu budove dosiahnuť požadovaný energetický štandard.

obr.3 - zdroj Google

Schopnosti striekaných izolácií boli testované aj v reálnych podmienkach, kde pôvodný tepelnoizolačný materiál hrúbky 250 mm bol nahradený pur penou hrúbky 180mm, čo malo za následok zníženie mernej spotreby tepla o 36 %.

Je nutné pripomenúť, že za finálnym výsledkom stavebného procesu stojí aj kvalitne odvedená montážna práca a preto je potrebné dôkladne si vybrať nie len izolačný materiál , ale ja realizačnú spoločnosť.

Foto: Google